WillyFogg.com - Product Search Engine Select Country Worldwide     Select Language English     Select Currency
Product Search Engine
Countries: 127
Languages: 120
Currencies: 62
Stores: 99,869
Manufacturers: 388,033
Products: 3,296,849


Seller: PHU Stasiarczyk


Website:   
Country:    Poland
Languages:    Polski
Description:    irma P.H.U. Stasiarczyk ma przyjemnoœæ zaprezentowaæ Pañstwu ofertê wspó³pracy dla klienta hurtowego oraz detalicznego.* Dotyczy ona przede wszystkim: papieru u¿ywanego w drukarkach komputerowych, ksero, faksach i kasach fiskalnych.

* Posiadamy równie¿ szerokiej gamy materia³y,eksploatacyjne: tonery, tusze, kasety i taœmy barwi¹ce, akcesoria komputerowe ró¿nego rodzaju jak np. filtry monitorowe, myszy, noœniki magnetyczne, kable po³¹czeniowe oraz materia³y biurowe.

* Oferujemy tak¿e etykiety kodu kreskowego i oznaczeñ bran¿owych.

* Wykonujemy nadruki wg projektu klienta na papierze komputerowym rolkach i etykietach


View all products of this seller

Add Review:

We will use your email for confirmation purposes only. We will not show it.